मरुस्थल्यां यथा वृष्टिः क्षुधार्ते भोजनं यथा ।
तथा दरिद्रे यद्दानं दीयते सफलं हि तत् ||

- ज्याप्रमाणे वाळवंटात झालेला पाउस, भुकेलेल्याला दिलेले जेवण हे योग्य असते त्याप्रमाणेच दरिद्री माणसाला जे दान दिले जाते ते सफल होते.

वर्णेन सौरभेणापि संपन्नं कुसुमं यथा |
क्रियया फलितं वाक्यं तथा लोके विराजते ||

- एखादे फूल ज्याप्रमाणे रंगामुळे आणि वासामुळे शोभून दिसते त्याप्रमाणेच कृतीची जोड असलेले (कृतीने सफल झालेले ) बोलणेच जगात शोभून दिसते.
अर्थात कृतीखेरीज नुसत्या बोलण्याला कोणी मान देत नाही.