क्षमातुल्यं तपो नास्ति ,न संतोषात् परं सुखम् |
तृष्णाया: परो व्याधिः , न च धर्मो दयापरः ||

- क्षमेसारखे दुसरे तप नाही, समाधानापेक्षा दुसरे सुख नाही, तहानेसारखी (लोभासारखी) दुसरी व्याधी नाही आणि दयेसारखा दुसरा धर्म नाही.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: